dinsdag, 23 juli 2024
Marilyn NEVEN

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Programmanota CD&V Lanaken

 


 

Het programma van CD&V Lanaken bestaat uit een aantal heel concrete maatregelen en voorstellen die kunnen ondergebracht worden in een aantal belangrijke principes voor onze partij. We starten met het omschrijven van deze 5 ‘kapstokken’:

 

 1. Een realistisch financieel beleid. Méér doen met minder
 2. Sterk Lanaken centrum & leefbare deelgemeenten
 3. Sterk sociaal weefsel
 4. Sociaal beleid
 5. Stijl/inspraak

 


1. Een realistisch financieel beleid. Méér doen met minder.


Lanaken mag er trots op zijn dat ze beschikt over een schitterende sport-, verkeers- en culturele infrastructuur.
CD&V Lanaken staat garant voor een realistisch financieel beleid. Gelet op de financieel economische crisis, is een verantwoord financieel beleid meer dan noodzakelijk. Geen ruimte voor megalomane projecten, maar wel alle aandacht voor een beleid op maat van de Lanakenaar. Behouden en onderhouden wat er is, investeren in wat noodzakelijk is. Méér met minder.


2.  Sterk Lanaken centrum & leefbare deelgemeenten.


Lanaken verdient een sterk & krachtig woon- en handelscentrum in combinatie met leefbare kerkdorpen. Het beleid op vlak van wonen (betaalbare kavels/projecten, open ruimte), mobiliteit (parkeren) en handel (leegstand) verdient meer aandacht. Op dit vlak zijn vele verbeteringen mogelijk.
CD&V Lanaken pleit voor een bloeiend & commercieel aantrekkelijk handelscentrum waar de Lanakenaren zich thuis voelen, waar ondernemers zich welkom & ondersteund voelen.  CD&V Lanaken wil de troeven van Lanaken uitspelen: centraal gelegen, goed bereikbaar, voldoende & gratis parkeerplaatsen, een wekelijkse markt,  een mooi & ruim aanbod aan producten en diensten, …. Kortom een gezellig en aantrekkelijk winkelcentrum!
Daarnaast  willen we erover waken dat de kerkdorpen hun eigenheid bewaren en dat ook zij over voldoende faciliteiten beschikken. De leefbaarheid van onze deelgemeentes is een belangrijk agendapunt voor CD&V Lanaken.

Een aantal concrete punten:

 • Actief beleid naar middenstand & ondernemers. Zo dient leegstand in winkelpanden aangepakt (leegstandpremie),  bebloemingsactie en soortgelijke initiatieven, verbeteren relatie met de middenstandraad
 • Dorpsloket:  één ambtenaar heeft een zitdag in elke wijk of kerkdorp. Hier kan de wijkagent of OCMW medewerker ook aanwezig zijn.
 • Bibliotheken Veldwezelt/Rekem: terug een alternatief aanbieden!!  
 • Dorpsploegen: per wijk/dorp één ploeg die terug binding heeft met inwoners & gemeentelijke gebouwen. Op die manier zijn er weer mensen die zich direct verantwoordelijk voelen voor bepaalde wijken of gebouwen, en weten de inwoners & gebruikers wie ze moeten aanspreken met hun vraag of melding.


3. Sterk sociaal weefsel


Een sterk uitgebouwd en goed ondersteund verenigingsleven vormt de ruggengraat van onze gemeente. Samenwerking & inspraak zijn hierbij belangrijk. Voor CD&V zijn de verenigingen dé sterkhouders in een gemeente. Ze verenigingen mensen, ze wakkeren engagement aan en bieden een pallet van activiteiten op maat.
Onze verenigingen zijn & blijven dus een prioriteit. Zij vormen het weefsel dat de inwoners samenbrengt en samenhoudt. CD&V schat de inspanningen van deze verenigingen hoog in. 
Zij maken van Lanaken een levendige en sociale gemeente.
CD&V wil deze verenigingen dan ook maximaal ondersteunen en betrekken bij het beleid.
Een aantal concrete punten.

 • Een jeugdhuis- en jeugdverenigingscoach voor ondersteuning van jongeren die in jeugdhuis of vereniging een taak op zich nemen.
 • Beter onderhoud ontmoetingscentra met aandacht voor opvolging van gebruik: een soort conciërge die gebruikers begeleidt & wegwijs maakt.
 • Klusploeg die seniorenverenigingen helpt met zalen klaarzetten en opruimen, zwaardere taken.
 • Gemeente organiseert geen eigen activiteiten in concurrentie met verenigingen maar betrekt zoveel als mogelijk verenigingen om SAMEN de Lanakenaar te bereiken.
 • Ondersteuning & vorming: vrijwilligers, sabam, vzw, statuten: een loket waar verengingen met hun vragen en noden terecht kunnen.
 • Samenwerking tussen verenigingen stimuleren


4. Sociaal beleid


CD&V staat garant voor een beleid met sterke nadruk op sociale maatregelen en voorzieningen.  Voldoende, toegankelijke en betaalbare kinderopvang,  zorg voor senioren en ouderen, beleid voor personen met een handicap. Aandacht voor mensen in kansarmoede .
Sociaal beleid gaat over dingen waar de mensen écht wakker van liggen! Betaalbare bouwgronden en betaalbare kinderopvang.  Beschikbare sociale, betaalbare woningen.  
Prioritair is voor ons de zorg voor de ouderen die we zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving willen houden.  Daarom zetten we in op woningaanpassingen.
Enkele concrete voorbeelden:

 • Uitbreiding subsidie woningaanpassing ouderen, doorlichting van onaangepaste oude woningen.
 • Meer kinderopvang. (stimuleren van zowel ‘gemeentelijk initiatief’ als ‘privé initiatief’)
 • Initiatieven rond opvoedingsondersteuning, gezondheid, schuldbemiddeling.
 • Kleinschalig wonen voor ouderen, ook in eigen dorp of wijk.  


5. Stijl & Inspraak


Goed bestuur is ook  luisteren naar mensen en openstaan voor dialoog. Goed bestuur is op maat van de Lanakenaar en niet voor een projectontwikkelaar.  Op maat van de Lanakenaar, op maat van de doelgroepen (jeugd, actieve senior, hulp- en zorgbehoevende, (jonge) gezinnen, …).
CD&V durft de dialoog aangaan.  Communicatie met de betrokkenen vinden wij cruciaal.
Luisteren naar wat de Lanakenaren vinden en rekening houden met  klachten en terechte bemerkingen van bewoners die de situatie van nabij kennen en dagelijks ervaren.
Zo zal CD&V haar beleid in het Centrum en de verschillende kerkdorpen gaan toelichten en willen wij luisteren naar uw inbreng.  Beleid moet er zijn voor de Lanakenaar. Grote projecten en toekomstvisies moeten gedragen zijn: investeren in, communiceren met en luisteren naar onze inwoners.

 

Enkele concrete programmapunten rond specifieke thema’s.

In alfabetische volgorde vindt u concrete punten rond:

 • Armoede
 • Financiën
 • Grensarbeiders
 • Jeugd
 • KMO (lokale economie/industrie)
 • Mobiliteit
 • Onderwijs
 • Optimale dienstverlening
 • Senioren en ouderenbeleid
 • Sociaal beleid
 • Sport
 • Toerisme
 • Veiligheid
 • Verenigingen en infrastructuur
 • Wonen

 

Armoede

 • Investeren in schuldbemiddeling & budgetbeheer.
 • Energie-armoede moet een thema worden. CD&V en ACW plaatsten dit al op de agenda met de VREG-testen.  Gemeente en OCMW moeten samen met middenveld en sociale organisaties een campagne uitbouwen die tot doel heeft energie uitgaven te beperken.
 • Verenigingsleven stimuleren om aandacht te hebben voor deze doelgroep (sociale activering).


Financiën

 • Focus op maatregelen dicht bij de mensen. Niet enkel grote prestigeprojecten (altijd draagvlak & inspraak noodzakelijk!).
 • Geen belastingverhoging.
 • Gemeentepersoneel: statutair kader vernauwen.  


Grensarbeiders

Lanaken is een gemeente met veel grensarbeiders:  inwoners van België die in  Nederland werken. Sedert het dubbelbelastingverdrag van 2003  is het fiscaal statuut van de grensarbeiders aanzienlijk verbeterd.

Toch is de grensarbeider niet altijd volledig op de hoogte over de rechten die hij/zij heeft (belastingaangifte en terugvordering, kinderbijslag na 18 jaar of aanvraag van studiefinanciering…) en verdwaalt hij in een kluwen van wetgeving en onduidelijkheden bij zijn pensioenaanvraag of invaliditeit.

CD&V Lanaken is zich bewust van deze problematiek en wil de grensarbeider hierin tegemoet komen met een grensinfopunt.

Grensarbeiders  zullen er terecht kunnen met vragen over onder meer belastingen, sociale zekerheid en studiefinanciering. Voor specialistische vragen  zal samengewerkt worden met de Belastingdienst en Bureau Belgische Zaken.


Jeugd

Belangrijk is dat er hier een kentering komt in de aanpak & opvolging jeugdhuizen.  Zo dient er terug een vast overleg te komen met jeugddienst en alle jeugdhuizen, en jeugddienst en alle jeugdverenigingen.  Op die manier stroomt er informatie door en weet iedereen van mekaar hoe je bepaalde dingen best aanpakt.  

 • Jeugdhuis- en jeugdwerkcoach
 • Festivalbus
 • Gratis WiFi (internet-toegang) op alle publiek toegankelijke plaatsen.

KMO, lokale economie & industrie

 • Visie ontwikkelen voor Lanaken centrum: wonen versus open ruimte. Wat met de mobiliteit?
 • Industriezone: eindelijk werk maken van verkoop industriegronden.
 • Aanstellen van een bedrijvenmanager die verantwoordelijk is voor het aantrekken van nieuwe bedrijven, parkmanagement, contacten opbouwen en onderhouden met de lokale ondernemer, logistiek transport & mobiliteit- ondersteunde organisaties .
 • Bewegwijzering en signalisatie bedrijventerrein Europark
 • Ontwikkelen & uitbreiden  van zone voor KMO’s en ambachtelijke bedrijven.
 • Aanpakken leegstand centrum. CD&V Lanaken zal een leegstandpremie toekennen aan ondernemers die langdurig leegstaande winkelpanden  in dorpskernen een economische (her) bestemming  willen geven.
 • Meer activiteiten organiseren i.s.m. de diensten toerisme en cultuur en hierbij de handelaars  van het centrum en de deelgemeenten meer betrekken.
 • Betere dienstverlening en communicatie naar ondernemers en handelaars toe.
 • Opwaardering van de VVV- bon: nieuwe  look, andere invulling, handelaars goed informeren, acties en winnaars organiseren wat een betere uitstraling geeft voor de handelaars.
 • Groter draagvlak en een betere samenwerking creëren tussen de schepen van lokale economie, zijn dienst en de lokale  middenstand. Alleen dan kunnen initiatieven succesvol zijn.
 • Conclusies en maatregelen nemen o.b.v. de resultaten van de onlangs uitgevoerde detailhandelsstudie. Studies kosten geld en het is zonde niets met de resultaten ervan te doen!
 • Het aanwerven van een centrummanager is voor CD&V Lanaken geen prioriteit. Er werken op de gemeentelijke administratie genoeg mensen met de nodige competenties, die die taak op zich kunnen nemen! Een goede sturing van de schepen van lokale economie van zijn dienst en een goede communicatie met de lokale handelaars is prioritair om tot verbeteringen te komen.

Mobiliteit

 • Gratis parkeren behouden.
 • Duidelijk parkeerbeleid: bewonersparkeren.  
 • Subsidie voor elektrische fietsen.
 • Spartacus: de aanleg en uitbouw van de sneltram biedt perspectieven voor Lanaken. Optimaliseren van de mogelijkheden die zich voordoen
 • Veilige schoolomgevingen & mobiliteitsplan per dorp of wijk.
 • Investeren in fietspaden en basisonderhoud wegen.

Onderwijs

 • Meer initiatieven naar alle Lanakense schoolgaande kinderen. Dit dus over alle onderwijsnetten heen:
  • Ken je gemeente:  rondleiding & actieve betrokkenheid naar gemeentehuis en gemeentelijke diensten.
  • MEGA Project: ‘je eigen goed antwoord’. Om kinderen weerbaar en assertief te maken en om te kunnen gaan  met druk of negatieve invloeden.
  • Gemeentelijke tussenkomst in vervoer naar zwembad.
  • Project zelfstandig gaan wonen
 • De brede school is een concept dat we steunen: scholen, speelplaatsen en sporthallen: deze accommodaties zo optimaal mogelijk benutten.
 • CD&V zal de samenwerking tussen de gemeente en het onderwijs optimaliseren. Ook nu weer bijzondere aandacht om, in de mate van het mogelijk, tegemoet te komen aan vragen vanuit vrije net.
 • CD&V zal in september, i.s.m. middenveldorganisaties, activiteiten organiseren i.v.m.  de schooltoelagen.
 • De Gemeentelijke Muziekacademie is prominent aanwezig in Lanaken.
  • CD&V zal werk maken van de verdere uitbouw van deze school.
  • De studenten muziek & woord moeten meer kansen krijgen om hun kunnen te tonen het publiek.
  • De samenwerking met muziek-verenigingen moet versterkt worden.

Optimale dienstverlening voor alle Lanakenaren

 • Dorpsloket: zitdag van gemeenteambtenaar in elke deelgemeente;
 • Technische dienst werkt met ‘dorps- of wijkploegen’: streven naar organisatie waarbij mensen zich terug verantwoordelijk voelen voor hun dorp/wijk/gebouw.  
 • Specifieke dienstverlening op maat: zowel naar verengingen als naar bijvoorbeeld grensarbeiders.
 • Op alle kerkhoven in Lanaken moet er werk gemaakt worden van een betere service voor de bezoekers.
  • Een informatiebord moet de bezoekers duidelijkheid bieden over de indeling van het kerkhof, de hoofdlijnen van het reglement en waar het reglement kan opgevraagd worden. Wijzigingen moeten ruim voordien aangekondigd worden.
  • De dorpsploegen staan mee in voor het onderhoud van de kerkhoven.
  • Vuilbakken moeten achter een scherm geplaatst worden.
  • Parkeerplaatsen, ook voor minder-validen, moeten duidelijk aangegeven worden.

Senioren  en ouderenbeleid  


Wonen

 • Verdere uitbouw serviceflats en aanleunwoningen.
 • Uitbreiding subsidie woningaanpassing senioren met het oog op zolang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen.
 • Kleinschalig wonen voor senioren bevorderen, bij voorkeur in eigen dorp of wijk.
 • Doorlichting van onaangepaste oude woningen.

Veiligheid

 • De wijkagent is en blijft een spilfiguur als aanspreekpunt voor veiligheidsvraagstukken.
 • Terug meer blauw op straat in Lanaken, i.p.v. accentverschuiving naar Maasmechelen na de politie-eenmaking Lanaken-Maasmechelen.
 • Een buurtbemiddelaar kan een grote preventieve rol vervullen bij het signaleren van veiligheidsproblemen.
 • Investeren in veilige fietspaden en basisonderhoud van wegen, met aandacht voor goede verlichting.

Sport

 • Subsidie voor de elektrische  fiets.
 • Avondfietstochten promoten.
 • Het hele sportbeleid en de hele sportinfrastructuur afstemmen op het 'sport-voor-allen'-principe, waarbij de senior zeker een doelgroep vormt.

Levenslang leren

 • Ondersteuning en vorming betreffende vrijwilligerswerk, sabam, boekhouding, vzw en statuten: een loket waar verenigingen met hun vragen en noden terecht kunnen
 • Bevorderen van IT-onderwijs

Inspraak en informatie

 • Dorpsloket: zitdag van een gemeenteambtenaar in elke deelgemeente
 • Hoorzittingen in wijken & dorpen op maat van verscheiden doelgroepen, waaronder de senioren
 • Geen gemeentelijke initiatieven die in concurrentie treden met initiatieven van het verenigingsleven, maar die samen met de verenigingen opgezet worden.

Zorg en gezondheid

 • Stimulering thuisgezondheidszorg en mantelzorg.
 • Ondersteuning van de verdere uitbouw campus Sint Anna, niet enkel voor residentieel verblijf, maar ook voor dagopvang.
 • Dorpsploegen: per wijk/dorp één ploeg die terug binding heeft met inwoners en de zorg voor gemeentelijke gebouwen.

Mobiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid & omgevingsbeheer

 • Spartacus met aanleg en uitbouw van de sneltram, die de actieradius via het openbaar vervoer gevoelig zal verhogen. Hiermee samenhangend het busvervoer optimaliseren.
 • Bewonersparkeren, voldoende parkings voor mindervaliden, gratis parkeren in Lanaken bewaken.
 • Investeren in veilige fietspaden en basisonderhoud van wegen, met aandacht voor goede verlichting.

Sociale isolatie, eenzaamheid & bestrijding kansarmoede

 • Hulp aan seniorenverenigingen bij de fysiek zwaardere taken zoals bij het klaarzetten en opruimen in gemeentelijke accommodaties en ontmoetingscentra.
 • Schuldbemiddeling & bugetbeheer
 • Oprichting van volkstuintjes in onze gemeente
 • Energie-armoede moet een thema worden. CD&V en ACW plaatsten dit al op de agenda met de VREG-testen.  Gemeente en OCMW moeten samen met middenveld en sociale organisaties een campagne uitbouwen die tot doel heeft energie-uitgaven te beperken.

Intergenerationele samenleving

Initiatieven die verschillende leeftijden bij elkaar brengen bevorderen


Sociaal beleid

 • Woonbeleid: aanbod sociale woningen (= betaalbaar wonen) voor Lanakenaren (ook hier rekening houden met draagkracht omgeving).
 • Woningaanpassing voor ouderen.
 • Kleinschalig wonen voor senioren.
 • Uitbreiding kinderopvang.
 • Oprichting “Infopunt Kinderopvang”: ouders moeten op eenvoudige wijze zicht krijgen op beschikbare kinderopvangplaatsen.
 • Oprichting van volkstuintjes in onze gemeente.
 • Onze gezinnen steunen:  sterk aanbod ‘opvoedingsondersteuning’.
 • Samenwerking tussen verenigingen stimuleren (jeugd, volwassenen, senioren, sport, …).

Sport

 • CD&V is voor leefbare deelgemeentes: onderdeel hiervan is onderhoud van bestaande sporthallen.
 • St. Servaessporthal dient waardig vervangen te worden, ook de sportbehoeftes van Gellik moeten hiermee in rekening gebracht worden. Dit is voor ons basisonderdeel van het te verwezenlijken project ‘achter HHC’.
 • Financieel gezonde clubs zijn basis van degelijke sportwerking; clubs hierin  adviseren en op hun verantwoordelijkheid wijzen.
 • Kantines van de sporthallen hebben veel mogelijkheden: zoeken naar mogelijkheden om hier levendige ontmoetingsplaatsen van te maken voor vele sportievelingen.
 • Sport voor Allen principe is cruciaal voor CD&V.  Iedereen moet mogelijkheden krijgen om sport te beoefenen in onze gemeente.  
 • Subsidies zullen nog verder afgestemd worden op enkele in dit kader passende criteria
  • Aanwezigheid jeugdwerking
  • Binding met lokale jeugd of lokale gemeenschap
  • Initiatieven die club neemt om jongeren uit de eigen gemeente te bereiken
  • Toegankelijkheid
 • Subsidies voor elektrische fietsen
 • Promoten en financieel aanmoedigen opleidingsmomenten voor sportopleiders.
 • Sportombudsman: vast aanspreekpunt binnen de sportdienst die de clubs ondersteunt bij de subsidieaanvragen, allerhande reglementeringen, bestuursstructuren, verzekeringen, enz...

Toerisme

 • Toerisme brengt mensen naar onze gemeente die verblijven, winkelen en horeca bezoeken.  
 • Fietsroutenetwerk verder ontplooien.
 • Lanakense toeristische parels eindelijk laten redenen: Waterburcht, Oud-Rekem en de  Kinderboerderij. Een degelijke bewegwijzering is een eerste logische stap.
 • Ruiter- en mountainbiketoerisme mogelijk maken.
 • Meer respect & ondersteuning voor verenigingen die geschiedkundig en cultuurhistorisch erfgoed onderhouden.
 • Toeristisch private ondernemingen en ondernemers ondersteunen & motiveren i.p.v. tegenwerken ( bewonersparkeren - Oud Rekem)
 • Nieuwe vormen van toerisme ingang laten vinden: wandel GPS

Veiligheid

 • De wijkagent is en blijft een spilfiguur. Hiervoor is herwaardering wijkagent op korte termijn nodig!
 • Een buurtbemiddelaar kan een grote preventieve rol vervullen.
 • Actieplan ‘inbraakpreventie’: mensen stimuleren van bestaande subsidiereglementen gebruik te maken.
 • Gedane politiefusie herbekijken: meer blauw op straat in Lanaken.
 • Inzetten op wijkwerking.
 • Brandweersamenwerking met Maastricht behouden in combinatie met sterke brandweervoorpost Lanaken.

Verenigingen en infrastructuur

 • Beter toezicht op en controle van de vele gemeentelijke gebouwen (ontmoetingscentra, jeugdhuizen).  
 • Er is geen nood aan een evenementenhal voor Lanaken. Er moet wel een, door de gemeente uitgebate, polyvalente zaal (vergelijkbaar met de andere zalen in Groot-Lanaken) komen in Lanaken en Gellik.
 • Betere opvolging van gebruik: daadwerkelijke conciërge functie.  
 • Actieve en daadkrachtige ondersteuning van verenigingen en hun vrijwilligers: begeleiding & vorming verenigingen: statuten, vrijwilligers, vzw, boekhouding …

 

Wonen

 • Actief woonbeleid dat erop gericht is privé ontwikkelaars te steunen, om zodoende nieuwe woningen & kavels op de markt te brengen.
 • Gemeente moet mogelijkheden onderzoeken om eigen kavels & woningen op de markt te brengen.
 • Huurders aanzetten om ook te isoleren.
 • Leegstand & verkrotting aanpakken: inventarisatie & belasting.
 • Investeren in zorgwonen en kangoeroewonen
 • Extra serviceflats bouwen
 • Kleinschalig wonen voor senioren mogelijk maken, ook in de deelgemeenten.
 • De opstart van een energieloket
  • bouwers en verbouwers objectief informeren over energiebesparende investeringen
  • informatie (ook op locatie) over subsidies en belastingverminderingen
  • info over energietarieven (elektriciteit & gas)


 


>>> Download het volledige verkiezingsprogramma in pdf hier  <<

 

Wat wil ik voor JONGCD&V realiseren?

 


MEER UITSTRALING en ZICHTBAARHEID

 

MEER LEDEN en LEDENBETROKKENHEID

 

MEER POLITIEKE INVLOED en JONGEREN die HET MAKEN

 

 


 

Uitstraling. Ben je tevreden met iets dat gewoon goed is, wanneer het nog veel beter kan?!

Ik vind dat we moeten gaan voor méér. Voor méér invloed, zoals dit soms in het verleden was. Voor méér leden en voor méér betrokkenheid van die leden in de werking en de standpuntvorming van JONGCD&V. Voor een jongerenpartij met echte uitstraling, die méér standpunten kan realiseren. En voor méér oprechte politiek. Samen kunnen we dit waarmaken en dus blijf ik niet aan de kant staan: ik ben kandidaat voorzitster, vol overtuiging en ik ga voor resultaat.

 Hieronder vind je mijn programma voor JONGCD&V, het YouTurn Nieuwjaarsprogramma, dat ik met jullie steun de volgende 2 jaar wil realiseren.  Het is een én-én programma, op een moment dat het erop aankomt in de politiek. Dat ik onder vele zaken tegelijkertijd mijn schouders kan zetten bewees ik al in het verleden. En waar een sterke wil is, is een sterke weg!

 Doorheen het programma vind je mijn ABC voor JONGCD&V: een krachtige samenvatting van mijn programma voorgesteld aan de hand van 26 letters.

 Heb je mij nog niet ontmoet? Dan verwijs ik je graag door naar mijn Wie ben ik- en de fotopagina aan het einde van het programma!

 Ik werd voorgedragen als kandidaat-voorzitster door JONGCD&V Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant. Ik hoop voor alle JONGCD&V-leden over heel Vlaanderen een gedroomd voorzitter te worden en zal daarvoor het beste van mezelf geven. Samen maken we de christendemocratie weer jong en groot!

  


Marilyn Neven
Kandidaat voorzitster JONGCD&V

 


 

 NIEUWJAARSPROGRAMMA VOOR JONGCD&V

 

 

In het kort:

Ik ben kandidaat voorzitter omdat ik kansen voor onze jongeren wil verzilveren en meer standpunten gerealiseerd wil zien. De laatste jaren voel ik het kriebelen. Zowel wat betreft de “grote politiek” als onze jongerenbeweging. Het zijn moeilijke jaren, maar ook jaren waarin nieuwe ideeën en mensen kansen hebben. Om die kansen te benutten heb je wortels nodig en een sterke voet in de aarde. Goede standpunten, die de maatschappij verbeteren, moet je kunnen omzetten in politieke invloed. Onafhankelijk en met creativiteit. Ik wil mijn energie, profiel en kennis inzetten op het verzilveren van kansen voor onze jongeren en onze standpunten. Nationaal, regionaal en lokaal.

Ik ben ook kandidaat voorzitter omdat ik de vrijwilliger een centrale rol wil geven. En ik zou graag het debat opentrekken en onze standpuntvorming en werking  transparanter maken. De interne werking van JONGCD&V moet op betrokkenheid en samenwerking gericht zijn. Zo kunnen we de rangen sluiten. Zo versterken we onze basis en elkaar en maken we ruimte voor nieuwe initiatieven. Iets dat van binnen bloeit kan naar buiten toe helemaal open bloeien. En doelstellingen verwezenlijken.

Ik ben kandidaat voorzitter omdat ik een breder jongerenpubliek wil aanspreken. De politieke opinievorming in de straat is gegroeid. Er is veel kritiek, zonder engagement. Roepen vanaf de zijlijn. Maar laten we die ergernissen omzetten in politieke betrokkenheid! Ik engageer mij om een breder jongerenpubliek aan te spreken.  Ik wil het ledenaantal van JONGCD&V verhogen en de werving van talentvol nieuw bloed met oog op de lokale verkiezingen in 2012 vergemakkelijken. Ik enthousiasmeer graag, en wil dit doen voor onze BEWEGING.

 En ik ben kandidaat voorzitter omdat ik mijn politieke cultuur  wil delen:  jongeren aanmoedigen om aan politiek te doen, om de wereld rondom ons vooruit te helpen. Geen onverdedigbare standpunten leren verkopen, wel goede standpunten. Mensen niet steunen omdat ze ooit van dienst kunnen zijn, maar omdat ze goed zijn. Mensen hebben een te negatief beeld van politiek en ze verlangen naar oprechte politici die iets kunnen; die hen kunnen doen dromen. Laten we hen dat bieden.

Doe jij mee?

 

 


 

INHOUDSTAFEL voor een Sterke Jongerenpartij

 

 1. Een hoger BMI…………………………………………………..…………..……...…p.5
 2. De Vrijwilliger centraal……………………………………………..…………........p.7
 3. Standpuntvorming verstevigen en input verbreden…………..….............p.9
 4. Meer transparantie in onze beweging!........................................................p.10
 5. Zichtbaarheid en creativiteit…………………………………………………....p.12
 6. Jongeren die het maken: talentontwikkeling en erkenning…...............p.13
 7. Ledenwerving…………………………………………………………….………….p.15
 8. Lokale verkiezingen 2012……………………………………………………......p.17
 9. Groot Netwerk van mensen, ideeën en expertise………………..........….p.19
 10. Christendemocratie……………………………………………………………......p.20
 11. Kortom, PICK ME!...............................................................................................p.22
 12. Wie ben ik?..........................................................................................................p.23
 13. Foto’s…………………………………………………………………………………..p.24

 Videos
Loading the player...
Loading the player...
Kiesladder Europa
Foto's